Informácia ako spracúvame osobné údaje pre účely spracovania objednávky

Prevádzkovateľom osobných údajov je skupina LEAF. Členmi skupiny a prevádzkovateľmi účelu sú:

  • občianske združenie LEAF, so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40088;
  • občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50185641, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-48198;
  • občianske združenie LEAF Internát, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52534987, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-56913; a
  • občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom Prievozská 16633/4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@leaf.sk.

Účelom spracúvania je spracovanie objednávky.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko, emailová adresa, škola, postavenie/povolanie učiteľa/žiaka a kategorizácia veku (do 16 alebo nad rokov).

Doba spracúvania je 6 mesiacov.

Právnym základom spracúvania je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom, okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť tieto údaje vyplývala z platných právnych predpisov.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré LEAF poveril spracúvaním osobných údajov vo svojom mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov LEAFu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od LEAFu prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.


Posledná zmena dokumentu bola vykonaná 17. 10. 2019.

História zmien dokumentu o spracovávaní osobných údajov:

  • https://www.leaf.sk/spracovanie-osobnych-udajov/ dokument platil do 17. 10. 2019
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov pre LEAF Academy platil do 11. 10. 2019 https://www.leafacademy.eu/registration/
  • Súhlas so spracovaním osobných údajov pre LEAF Award platil do 11. 10. 2019 leaf award registration form