Ako spracúvame osobné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je skupina LEAF. Členmi skupiny a prevádzkovateľmi účelu sú:

  • občianske združenie LEAF, so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40088;
  • občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50185641, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-48198;
  • občianske združenie LEAF Internát, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52534987, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-56913; a
  • občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom Prievozská 16633/4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@leaf.sk.

Účelom spracúvania je spracovanie objednávky.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je meno, priezvisko, emailová adresa, škola, postavenie/povolanie učiteľa/študenta, kategorizácia veku (do 16 alebo nad rokov) a v prípade študenta mladšieho ako 16 rokov tiež meno, priezvisko a emailová adresa rodiča.

Doba spracúvania je 6 mesiacov.

Právnym základom spracúvania je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom, okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť tieto údaje vyplývala z platných právnych predpisov.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré LEAF poveril spracúvaním osobných údajov vo svojom mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov LEAFu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od LEAFu prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zaškrtnutím políčka/políčok (checkbox) pri rezervácii miesta na LEAF podujatie na webovej stránke https://events.leaf.sk/kontrola-objednavky/ vyjadrujem svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov skupinou LEAF (ďalej LEAF), s riadiacou organizáciou LEAF so sídlom na Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanej v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088.

X           za účelom propagácie a šírenia dobrého mena LEAFu s vyhotovením a využitím mojich fotografií, audio a video záznamov zhotovených pre tento účel, prostredníctvom ich zverejnenia na webových stránkach LEAFu, na účtoch LEAF na sociálnych sieťach a v elektronických a papierových materiáloch propagujúcich LEAF s cieľom prezentovania práce a činnosti LEAF verejnosti.

Súhlasím, aby LEAF ako prevádzkovateľ tohto účelu, spracúval moje osobné údaje v rozsahu fotografie zachytávajúcej moju podobizeň, videozáznam alebo zvukový záznam, na ktorom som zachytený, moje meno a priezvisko. Svoj súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov od dňa udelenia súhlasu.

X            za účelom informovania o aktivitách LEAFu, zasielania pozvánok na podujatia alebo podujatia tretích, spolupracujúcich strán a kontaktovania s ponukami príležitostí v rámci LEAFu, prípadne iných marketingový aktivít LEAFu.

Súhlasím, aby LEAF ako prevádzkovateľ tohto účelu, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa. Svoj súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov od dňa udelenia súhlasu.

Súhlas som poskytol na základe Informácií o spôsobe spracúvania a ochrany mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a beriem na vedomie informácie poskytnuté na tejto webovej stránke.

 


Ako spracúvame osobné údaje na základe súhlasu

Prevádzkovateľom osobných údajov je skupina LEAF. Členmi skupiny a prevádzkovateľmi účelu sú:

  • občianske združenie LEAF, so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40088;
  • občianske združenie Akadémia LEAF – LEAF Academy, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50185641, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-48198;
  • občianske združenie LEAF Internát, so sídlom Sasinkova 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52534987, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-56913; a
  • občianske združenie Butterfly Effect, so sídlom Prievozská 16633/4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51646757, zapísané v Evidencii občianskych združení vedenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-53486.

Kontakt na zodpovednú osobu (Data Protection Officer) je: info@leaf.sk.

Účelom spracúvania je propagácia a šírenia dobrého mena LEAFu a/alebo informovanie o aktivitách LEAFu, zasielanie pozvánok na podujatia alebo podujatia tretích, spolupracujúcich strán a kontaktovanie s ponukami príležitostí v rámci LEAFu, prípadne iných marketingový aktivít LEAFu

Právnym základom spracúvania je súhlas.

Osobné údaje nie sú poskytované iným subjektom, okrem prípadu, ak by povinnosť poskytnúť tieto údaje vyplývala z platných právnych predpisov.

Sprostredkovateľmi môžu byť subjekty, ktoré LEAF poveril spracúvaním osobných údajov vo svojom mene. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť najmä spoločnosti zabezpečujúce marketingové aktivity, spoločnosti zabezpečujúce tlačové služby a služby hromadnej korešpondencie, spoločnosti zabezpečujúce doručovateľské služby a spoločnosti zabezpečujúce zber kontaktných údajov a získavanie súhlasov dotknutých osôb.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

V prípade odvolania súhlasu alebo dosiahnutia účelu spracúvania budú osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov, ktorá je nevyhnutná na ochranu práv a právom chránených záujmov LEAFu.

Dotknutá osoba má právo požadovať od LEAFu prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a tiež právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.


Posledná zmena dokumentu bola vykonaná 21. 1. 2020.

História zmien dokumentu o spracovávaní osobných údajov: