Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Vyjadrujem svoj súhlas na spracúvanie mojich osobných údajov skupinou LEAF (ďalej LEAF), s riadiacou organizáciou LEAF so sídlom na Karadžičovej 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 42264723, zapísanému v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1-900/90-40088.

X           za účelom propagácie a šírenia dobrého mena LEAFu s vyhotovením a využitím mojich fotografií, audio a video záznamov zhotovených pre tento účel, prostredníctvom ich zverejnenia na webových stránkach LEAFu, na účtoch LEAF na sociálnych sieťach Facebook a Instagram a v elektronických a papierových materiáloch propagujúcich LEAF s cieľom prezentovania práce a činnosti LEAF verejnosti.

Súhlasím, aby LEAF ako prevádzkovateľ tohto účelu, spracúval moje osobné údaje v rozsahu fotografie zachytávajúcej moju podobizeň, videozáznam alebo zvukový záznam, na ktorom som zachytený, moje meno a priezvisko. Svoj súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

X            za účelom informovania o aktivitách LEAFu, zasielania pozvánok na podujatia alebo podujatia tretích, spolupracujúcich strán a kontaktovania s ponukami príležitostí v rámci LEAFu, prípadne iných marketingový aktivít LEAFu.

Súhlasím, aby LEAF ako prevádzkovateľ tohto účelu, spracúval moje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa. Svoj súhlas udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu. Súhlas som poskytol na základe Informácií o spôsobe spracúvania a ochrany mojich osobných údajov. Beriem na vedomie, že mám právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a beriem na vedomie informácie poskytnuté na webovej stránke https://events.leaf.sk/ochrana-sukromia/